رسالت

مهمترین رسالت دانشکده، آموزش دانشجویان داروسازی می باشد تا از طریق مشارکت با سایر مشاغل سلامت به گونه ای فعالیت نمایند که با تأمین مراقبت های دارویی در دسترس و همگرا باعث بهبود شرایط بیماران شوند. علاوه بر این، ما بر آن هستیم در حیطه ی تربیت و آموزش پیشرفته در علوم دارویی، بالینی و سلامت گام برداریم.

چشم انداز

 شناخته شدن به عنوان یکی از مهمترین دانشکده ها در امر آموزش، تحقیق و ارائه خدمات داروسازی در سطح ملی و بین المللی که با سایر حرف پزشکی و رشته های مرتبط در افزایش سرعت کشف، توسعه و استفاده مناسب داروها به منظور سلامتی و رفاه مردم همکاری موثری داشته باشد.