تماس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هرگونه توضیح یا درخواست را خوش آمد می گوید. برای کتاب های الکترونیکی و سایر منایع می توانید به نشانی library@pharmacy.arums.ac.ir ایمیل ارسال نمایید.

 

سایر منابع