داروسازی بالینی

داروسازی بالینی شاخه ای از داروسازی می باشد که در آن داروسازان مراقبت های سلامت را در اختیار بیماران قرار میدهند تا استفاده از دارو ها بهینه شده و سلامتی ، بهبودی و جلوگیری از بیماریها توسعه یابد. داروسازان بالینی در تمامی مسائل مرتبط با سلامت مواظب بیماران می باشند اما درحال حاضر فعالیت شان بیشتر محدود به کلینیک ها و بیمارستان ها می باشد. داروسازان بالینی با پزشکان و سایر مشاغل سلامت همکاری و ارتباط نزدیکی دارند.