فارماسیوتیکس

فارماسیوتیکس یا داروسازی صنعتی یکی از علوم داروسازی می باشد که با روند تبدیل یک ترکیب شیمیایی جدید به دارویی که بطور موثر و مطمئن قابل استفاده توسط بیمار باشد سرو کار دارد. همچنین این  علم با عنوان طراحی اشکال دارویی نیز شناخته می شود. ترکیبات بی شماری وجود دارد که خصوصیات فارماکولوژیک دارند، اما نیازمند مداخلات خاصی می باشند تا مقدار مناسبی از آنها در محل اثرشان در دسترس قرارگیرد. داروسازی صنعتی فرمولاسیون دارویی را به تحویل دارویی و سرنوشت آن در بدن مرتبط می نماید. داروسازی صنعتی با فرمولاسیون ترکیبات دارویی خالص در اشکال دارویی مختلف سرو کار دارد و از شاخه های زیر تشکیل شده است:

  • فرمولاسیون دارویی
  • تولید دارویی
  • توزیع دارویی
  • تکنولوژی دارویی
  • فیریکال فارماسی
  • حقوق و قوانین دارویی

اعضا هیات علمی