فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی علم مطالعه ترکیبات دارویی مشتق شده از منابع طبیعی می باشد. انجمن  فارماکوگنوزی آمریکا این علم را به این شکل تعریف نموده است:

مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک داروها، ترکیبات دارویی و ترکیبات دارویی بالقوه و یا هر ترکیبی که  منشاء طبیعی داشته باشد و همچنین تحقیق برای داروهای جدید از منابع طبیعی

 

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی استفاده از ارگانیسم ها و سیستم های زنده برای تولید و توسعه محصولات مفید می باشد. و یا به شکل دیگر هرگونه استفاده از سیستم های بیولوژیک، ارگانیسم های زنده و یا مشتقات آنها برای ساخت یا تغییر یا پردازش با هدف کاربری خاص می باشد. بر اساس ابزار ها و کاربردها این علم معمولا با علوم دیگر از جمله مهندسی زیستی و مهندسی زیست پزشکی همپوشانی دارد.