چهارمین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی

  • 4/19/18 10:05 AM

چهارمین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی با حضور معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه، جمعی ازمسئولین دانشکده، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده داروسازی و دانشگاه، روز چهارشنبه، مورخه 1397/1/29 در سالن شهیدان نوعی اقدم برگزار شد. شرکت کنندگان در این سمینار، دانشجویان دانشکده داروسازی اردبیل و تعدادی از دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز بودند که موضوعات انتخابی خود را درقالب پوستر و سمینار، به دو زبان فارسی و انگلیسی با موفقیت ارائه نمودند.

در پایان به نفرات برتر در هر بخش به رسم یادبود جوایزی اعطا گردید:دانشجویان برتر در چهارمین سمینار

  • نفر اول ارائه (سخنرانی) به زبان انگلیسی: میثم صبور (دانشجوی داروسازی ورودی 94)
  • نفر اول ارائه (سخنرانی) به زبان فارسی: میلاد شقاقی رنجبر(دانشجوی دانشکده داروسازی تبریز) 
  • نفر اول ارائه پوستربه زبان انگلیسی: شقایق حسینی اقدم (دانشجوی داروسازی ورودی 96)
  • نفر اول ارائه پوستر به زبان فارسی: رضا ممی زاده (دانشجوی داروسازی ورودی 92)
  • برگزیده صنفی: پوریا عابدی اصل (دانشجوی داروسازی ورودی 92)