ابلاغ جدید: معاون پژوهشی دانشکده

  • 9/10/17 8:09 PM

دکتر پرهام محمدی، ریاست دانشکده داروسازی، طی ابلاغی دکتر نیما رزاقی اصل را بعنوان معاون پژوهشی  منصوب نمودند.

دانشکده داروسازی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.