برگزاری ژورنال کلاب با عنوان "طراحی یک دوره نوین درسی بر اساس ادغام دروس شیمی دارویی و فارماکولوژی در کوریکولوم داروسازی "

  • 2/27/19 10:41 AM
  • Sepideh Dashti

ارائه دهنده: محسن نیک نژاد (دانشجوی داروسازی)

تاریخ برگزاری: یکشنبه 19 اسفند 1397

ساعت شروع: 11:30

مکان: اتاق جلسات

کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

زبان ارائه: فارسی

طراحی یک دوره نوین درسی بر اساس ادغام دروس شیمی دارویی و فارماکولوژی در کوریکولوم داروسازی

طراحی یک دوره نوین درسی بر اساس ادغام دروس شیمی دارویی و فارماکولوژی در کوریکولوم داروسازی در کالج داروسازی دانشگاه میشیگان در سال 2010، سبب موفقیت بیشتر روش یک دوره ای ادغام شده نسبت به روش سنتی (که در آن ارتباط اندکی در بین اعضای هیأت علمی و نیز هماهنگی کمی با درمان شناسی وجود داشت) گردید. در طی این برنامه نواقص مدل قبلی مشخص شده و فرصتی برای یادگیری فعال و بکارگیری آن در زمینه بالین فراهم آمد و نیز ارتباط علوم پایه با مراقبت های دارویی روشن تر گردید .

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.