جلسه ژورنال کلاب با عنوان "اثرات آموزش دانشجو محور بر انگیزه و استراتژی های یادگیری" برگزار شد

  • 5/12/19 11:13 AM

جلسه ژورنال کلاب با عنوان "اثرات آموزش دانشجو محور بر انگیزه و استراتژی های یادگیری" روز یک شنبه مورخه 22 اردیبهشت 1398 از ساعت 10:00 الی 12:00 با حضور کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی در محل اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید.

دبیر علمی کارگاه برگزار شده فرزانه رستمی دانشجوی داروسازی بود.

اثرات آموزش بر محوریت دانشجو بر انگیزه و استراتژی های یادگیری

با توجه به مشکلاتی که دانشجویان داروسازی در سیستم آموزشی خود با آن مواجه هستند، این مطالعه تلاش کرده است که راه حلی برای بهبود انگیزه و مهارت های یادگیری دانشجویان ارائه دهد. درس داروشناسی بالینی بر اساس آموزش دانشجو-محور بازسازی شد.کار گروهی و یافتن راه حل برای چالش های مختلف و ارائه ی آن در کلاس هدف اصلی این مطالعه می باشد. پرسشنامه ی استراتژی های آموزشی (MSQL) قبل و بعد از شروع دوره به دانشجویان تحویل داده شد و تغییراتی که در حوزه های MSQL ایجاد شدند مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در مقایسه با حالت پایه گرایش اهداف درونی دانشجویان، خودکارآمدی، تفکر نقادانه و مهارت های فراشناختی، بعد از اتمام دوره بهبود پیدا کرد. دانشجویان در کل بازده مثبتی نسبت به آموزش دانشجو محوری نشان دادند علاوه بر این دانشجویانی که گرایش به فعالیت های بالینی داشتند یا آنانی که مکررا از لحاظ درسی آماده در کلاس حاضر می شدند، در حوزه های مختلف MSQL نمرات بهتری کسب کردند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت آموزش بر محوریت دانشجو  و کار گروهی در ارتقاء حوزه های بسیاری از استراتژی های یادگیری و انگیزشی در درس داروشناسی بالینی در دانشجویان سال سوم داروسازی موفق بوده است.

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.