جلسه ژورنال کلاب با عنوان "محیط تمرین مجازی برای تقویت مهارت ارتباطات در دانشجویان داروسازی" برگزار شد

  • 5/22/19 10:04 AM

جلسه ژورنال کلاب دانشجویی با عنوان "محیط تمرین مجازی برای تقویت مهارت ارتباطات در دانشجویان داروسازی" با ارائه خانم مهسا رضازاده دانشجوی داروسازی، روز یکشنبه 05 خرداد 1398 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد.

محیط تمرین مجازی برای تقویت مهارت ارتباطات در دانشجویان داروسازی

ابتدا بحثی عمومی درباره ضعف مهارت ارتباط برقرار کردن و ارتباطات اجتماعی و عدم پرداختن به این بعد از شخصیت دانشجویان انجام شد.

طرحی که در مقاله ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته بود در دانشگاه موناش کشور استرالیا روی دانشجویان سال دوم داروسازی انجام شده بود. به این صورت که یک روز عادی در یک داروخانه در سطح شهر با استفاده از دوربین، فیلمبرداری شده و فیلم های مربوطه در محیط های تمرین مجازی برای ایجاد یک محیط شبیه سازی شده پخش می شدند. دانشجویان پس از مشاهده فیلم ها و آشنا شدن با فرآیندهای نسخه پیچی و غیره، طبق سناریو هایی که توسط اساتید به آنها داده می شد بایستی نقش خود را به عنوان یک داروساز در مقابل مراجعه کننده انجام داده و سعی می کردند مهارت برقراری ارتباط را در خود تقویت کنند.

پس از بررسی های فرم های نظرسنجی، نتیجه از این قرار بود که این طرح توانسته بود با موفقیت هدف خود یعنی تقویت مهارت ارتباطات و قادر ساختن دانشجویان در مشاوره دادن به بیماران را محقق کند.

موضوع مطرح شده، در جلسات آتی کمیته دانشجویی توسعه آموزش با دیگر اعضای کمیته به اشتراک گذاشته خواهد شد و سعی خواهد گردید با درگیر کردن تعداد بیشتری از دانشجویان، امکان اجرای طرح در دانشکده داروسازی به ریاست و معاونت آموزشی دانشکده منتقل شود.

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.