جلسه ژورنال کلاب پژوهشی با عنوان "مبانی فارماکوژنومیکس" در دانشکده داروسازی برگزار شد

  • 8/8/19 9:16 AM

جلسه ژورنال کلاب پژوهشی با عنوان "مبانی فارماکوژنومیکس" با ارائه دکتر سعید حسینی اصل، روز چهارشنبه 16 مرداد 1398، با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی در محل اتاق جلسات دانشکده برگزار شد.