کارگاه "آموزش کار با سامانه ثبت پایان نامه و طرح های تحقیقاتی" در دانشکده داروسازی برگزار شد

  • 8/17/19 10:08 AM

کارگاه "آموزش کار با سامانه ثبت پایان نامه و طرح های تحقیقاتی" ویژه دانشجویان، روز پنج شنبه مورخه 24 مرداد 1398 از ساعت 10:00 الی 12:00 با حضوردانشجویان دانشکده در سایت کتابخانه دانشکده داروسازی اردبیل برگزار گردید.

دبیر علمی کارگاه برگزار شده دکتر محمد جوهری استادیار شیمی دارویی دانشکده داروسازی بود.