اعضای کمیته اعتبار بخشی

 ردیف

نام عضو

    سمت

 1

دکتر نیما رزاقی اصل

رئیس

2

دکتر لیلا رضایی

معاون آموزشی

3

دکتر احمد سلیمی

معاون پژوهشی

4

دکتر ساقی سپهری

مسئول کمیته

5

دکتر عزیز کامران

عضو کمیته

6

سپیده دشتی

کارشناس مسئول اعتبار بخشی

7

سیدجواد مرتضوی

سرپرست امور عمومی و اداری
8

نسرین ملک زاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه
9

مهرداد عالی فرد

مسئول فناوری اطلاعات
 (به روز رسانی:  خرداد 1399)