اعضای کمیته اعتبار بخشی دانشکده

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

    سمت

1

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو کمیته

2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

عضو کمیته

3  

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

4

دکتر عزیز کامران

دانشیار آموزش بهداشت

عضو کمیته

5

دکترساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته

6

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

7

رضا آقایی

مسئول امور عمومی و اداری

عضو کمیته
8

نسرین ملک زاده

کارشناس آزمایشگاه عضو کمیته 
9

مهرداد عالی فرد

مسئول فناوری اطلاعات دانشکده عضو کمیته
10

راضیه محمدی

مسئول دفتر توسعه آموزش عضو کمیته 
11

فریبا بدرزاده

کارشناس علم سنجی عضو کمیته