اعضای کمیته اعتبار بخشی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

    سمت

 1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

 عضو کمیته

2

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

3

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

4

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته

5

دکتر عزیز کامران

دانشیار آموزش بهداشت

عضو کمیته

6

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

7

سپیده دشتی

کارشناس مسئول اعتبار بخشی عضو کمیته

8

سیدجواد مرتضوی

سرپرست امور عمومی و اداری عضو کمیته
9

نسرین ملک زاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه عضو کمیته 
10

مهرداد عالی فرد

مسئول فناوری اطلاعات  عضو کمیته
 (به روز رسانی:  مهر 1398)