تعریف

ارزشيابى درنظام آموزش پزشکى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است بدليل آنکه این نظام عهده دار تربیت نيروى انسانى کارآزموده و با کیفیت برای عرضه مراقبتهاى درمانى و بهداشتى بوده و به طور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد. از اين رو کيفيت آموزش وپژوهش در دانشگاه علوم پزشکی بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و بطور مستمر بهبود يابد تا بتوان از تحقق رسالت و اهداف نظام سلامت اطمينان حاصل کرد. بدین منظور، نظام ارزشيابى دانشگاه باید مطلوبيت عوامل درونداد (دانشجو، هيأت علمى، برنامه درسى وغيره)، برونداد (فارغ التحصيلان، تأليفات و غيره) و فرآيندها (تدريس، يادگيرى، امکانات وغيره) را به طور مستمر مورد سنجش و قضاوت قرار داده و حاصل آن را جهت بهبود امور آموزشى، پژوهشى و عرضه خدمات تخصصى به استحضار تصمیم گیرندگان برساند.

محورهاي فعاليت

  1. توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان و ارائه بازخورد و مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد
  2. توانمند سازی اساتید در زمینه روش های نوین ارزیابی دروس
  3. هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاکيد وزارت متبوع)
  4. مشارکت در تدوين و اجراي فرايند ارزشيابي دروني و بيروني
  5. انجام مطالعات کاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و سنجش پيشرفت تحصيلي
  6. ارائه بازخوردها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی دروس