اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

    1 

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته 

   2

رادین علیخانی

دانشجوی داروسازی ورودی 93

عضو کمیته

   3

فرزانه رستمی

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   4 

دنیا دوست کامل

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   5

محسن نیک نژاد

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   6

مهسا کامرانی مقدم

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   7

مهسا رضازاده

دانشجوی داروسازی ورودی 97

عضو کمیته

   8

مرتضی مینوئی

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیتهاساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

* برای مشاهده اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش اینجا کلیک کنید.جلسات برگزار شده

 

   ردیف

                                                                                                     موضوع جلسه              

      تاریخ برگزاری 

جلسه 4

آزمون 180 واحدی، فرم پایش طرح درس

97/10/09       
جلسه 3

            المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور، موضوعات پژوهش در آموزش

       97/09/27
جلسه 2

            المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور

       97/09/11

جلسه 1

بررسی اهداف تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

       97/09/06


ژورنال کلاب های برگزار شده