اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

    1 

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته 

   2

رادین علیخانی

دانشجوی داروسازی ورودی 93

عضو کمیته

   3

فرزانه رستمی

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   4 

دنیا دوست کامل

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   5

محسن نیک نژاد

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   6

مهسا کامرانی مقدم

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   7

مهسا رضازاده

دانشجوی داروسازی ورودی 97

عضو کمیتهاساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی

* برای مشاهده اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی اینجا کلیک کنید.جلسات برگزار شده

   ردیف

                                                                                                     موضوع جلسه              

      تاریخ برگزاری 

جلسه 2             المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور        97/09/11
جلسه 1            بررسی اهداف تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی        97/09/06