تعریف

آموزش بالینی از مقاطع حساس آموزش علوم پزشکی است که در ایجاد توانمندی های حرفه ای فراگیران نقش عمده ای دارد. ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.


کارآموزی

هدف از اين مرحله بدست آوردن توانایي هاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد. درس کارآموزی داروخانه در عرصه شهری نیز برای دانشجویان داروسازی در ارتقای کیفیت حرفه ای و اجتماعی آن بسیار مهم بوده و اهداف آموزشی این درس محسوب می شود. حتی اجرای دقیق و منظم و کامل چرخه های آموزشی این درس می تواند به ارتقای شغلی همکاران داروساز در سطح اجتماع منجر شود و نگاه مردم نیز دستخوش تغییرات مفید و مثبتی نسبت به داروخانه و داروسازی گردد.

کارورزی

هدف از اين مرحله پرورش مهارت ها، تقويت قدرت تصميم گيري، افزايش اتكا بنفس و تكميل پرورش انديشه می باشد تا از طريق فعالیت در محیط کار واقعی و  مواجهه ی مستقيم كارورز با مسایل بهداشتي و درماني به کسب تسلط بر مهارت های عملی منجر گردد.