برنامه آموزشی اساتید دانشکده

 • دکتر مجتبی امانی
 • دکتر کیوان امیرشاهرخی
 • دکتر حسینعلی ابراهیمی
 • دکتر شهاب بهلولی
 • دکتر محمد جوهری
 • دکتر نیما رزاقی اصل
 • دکتر لیلا رضایی شیرمرد
 • دکتر ساقی سپهری
 • دکتر احمد سلیمی
 • دکتر پرهام محمدی
 • دکتر سارا مصطفی لو