برنامه آموزشی اساتید دانشکده

  • دکتر کیوان امیرشاهرخی
  • دکتر حسینعلی ابراهیمی
  • دکتر شهاب بهلولی
  • دکتر محمد جوهری
  • دکتر نیما رزاقی اصل
  • دکتر لیلا رضائی شیرمرد
  • دکتر ساقی سپهری
  • دکتر احمد سلیمی
  • دکتر پرهام محمدی
  • دکتر سارا مصطفی لو