دانش آموختگان سالتحصیلی 99-1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 تاریخ دفاع

1.

سجاد توانگر فلاح

92-01

1398/07/25 

2. 

تینا سلک غفاری

92-01

1398/07/25 

3. 

ناهید اتفاقی

92-01

1398/08/02

4. 

سمیرا اصغرزاده

92-01

1398/08/30 

5. 

نگین نجاتخواه

92-02

1398/10/05

6. 

طه افسر

92-01

1398/10/08 

7. 

مهسا زیبا نژاد

92-01

1398/10/08

8.

شبنم محمدی نور

92-02

1398/10/22

9.

سهند صفری

92-02

1398/10/23

10.

نیما شکوهی ثابت

92-02

1398/10/25

11.

توحید سبزعلی پور زرج آباد

92-02

1398/10/26

12. بهنام باوفا 92-02 1398/11/01
13. رأفت پاشایی 92-02 1398/11/03

14.

نگین مسروری

92-01

1398/11/03

15.

الهام محمدخانلو

92-01

1398/11/06

16.

پیمان کردپور

92-01

1398/11/08

17.

سیما نجفی

92-02

1398/11/30

18.

بهناز جدی چروده

93-02

1398/11/30

19.

امیر مرسا

93-02

1399/02/02

20.

میثم ندیری

92-02

1399/02/21

21.

مریم اکبریان

92-01

1399/03/10

22.

محمد قدسی

92-01

1399/03/11

23. سعید محمدی 92-01 1399/03/11
24. ندا ایزدپناه 93-01 1399/03/31
25. پروین دشتی 94-02 1399/04/05
26. سودا همتی 92-02 1399/04/08
27. سحر بکروی 92-01 1399/04/09
28. عسل جاهد ثانی 92-02 1399/04/12


دانش آموختگان سالتحصیلی 98-1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

تاریخ دفاع

1.

محسن آزاد

92-01

1397/12/23

2. 

فائزه قائم ملکی

92-01

1397/12/23

3. 

علی سراج یعقوبی

92-01

1398/03/22

4. 

بهزاد فرهنگی کمی آباد

92-01

1398/03/22

5. 

توحید ممتاز شیخ احمد

92-01

1398/03/22

6. 

سارا نقی زاده

92-01

1398/04/19

7. 

معین ذکاوتی

92-01

1398/04/27

8. 

رویا نیک نژاد

92-02

1398/04/27 
9. 

داور نیکزاده کیگل

92-02

1398/05/10

10. 

الناز خانی

92-01

1398/06/28