آموزش

آموزش در مفهوم عمومی شکلی از یادگیری است که در آن دانش، مهارت یا عادت گروهی از مردم به واسطه تدریس، مربی گری و یا تحقیق از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. بر اساس این تعریف ما بر این باور هستیم که اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده بایستی تلاش فراوانی داشته باشند تا این هدف آموزشی را در حیطه داروسازی  برآورده سازند.

 

مدیریت

تماس با اداره آموزش

نشاني: اردبيـل خيابان دانشگـاه، بالاتر از درياچه شورابيـل-دانشگـاه علوم پزشكي اردبيـل- دانشکده داروسازی- اداره آموزش

تلفن مستقیم: 33522433 045

تلفن: (شماره داخلی : 110) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: education@pharmacy.arums.ac.ir