سال اول

ترم 1

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524001

* زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

2

-

524012

زبان انگلیسی عمومی

3

 

524002

فارسی

3

-

524003

انقلاب اسلامی ایران

2

-

524101

شیمی عمومی (نظری)

3

-

524102

شیمی عمومی (عملی)

1

همزمان با نظری

524104

ریاضیات و محاسبات در داروسازی

2

-

524006

تربیت بدنی 1

1

-

524024

تشریح نظری و عملی

1/5

-

524025

بافت شناسی نظری و عملی

1/5

-

524020

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

2

-

524042

اصول خدمات بهداشتی

1

 

جمع

20 واحد

 * دانشجویانی که درکنکورسراسری نمره زبان انگلیسی آنان حداقل 60% باشد، نیازی به گذراندن این درس ندارند.

 

 ترم 2

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524004

اندیشه اسلامی(1)

2

-

524045

فارماسیوتیکس 1 نظری

2

-

524031

فیزیولوژی 1

4

تشریح-بیولوژی مولکولی و ژنتیک

524021

میکروب شناسی نظری

3

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

524022

میکروب شناسی عملی

1

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

524023

ویروس شناسی

1

همزمان با میکروب شناسی

524103

کمکهای اولیه نظری

0/5

-

کمکهای اولیه عملی

0/5

-

524032

شیمی تجزیه نظری

2

شیمی عمومی نظری

524116

شیمی تجزیه عملی

1

شیمی عمومی نظری و عملی

524055

گیاهان دارویی نظری

2

-

524056

گیاهان دارویی عملی

1

-

جمع

20 واحد

 

سال دوم

ترم 3

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524007

دانش خانواده و جمعیت

2

-

524008

تفسیرموضوعی قرآن

2

-

524029

شیمی آلی2 (نظری)

3

شیمی آلی1

524030

شیمی آلی2 (عملی)

1

شیمی آلی1

524031

فیزیولوژی1

4

تشریح

524032

شیمی تجزیه (نظری)

2

شیمی عمومی

524033

شیمی تجزیه (عملی)

2

شیمی عمومی

524034

انگل شناسی و قارچ شناسی (نظری)

3

بیولوژی مولکولی

524035

انگل شناسی و قارچ شناسی (عملی)

1

بیولوژی مولکولی وژنتیک

جمع

20 واحد

        

ترم 4

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524009

تربیت بدنی2

1

تربیت بدنی 1

524010

اندیشه اسلامی2

2

اندیشه اسلامی(1)

524012

زبان انگلیسی عمومی

3

-

524036

بیوشیمی پایه (نظری)

3

-

524037

بیوشیمی پایه (عملی)

1

-

524038

فیزیولوژی2 (نظری)

4

فیزیولوژی1-هم نیاز بیوشیمی

524039

فیزیولوژی2 (عملی)

1

فیزیولوژی1- هم نیاز بیوشیمی

524040

ایمنی شناسی (نظری)

3

میکرب شناسی و انگل شناسی و قارچ شناسی

524041

ایمنی شناسی (عملی)

1

میکرب شناسی و انگل شناسی و قارچ شناسی

524042

اصول خدمات بهداشتی

1

-

جمع

20 واحد

  • شرط اخذ 22 واحد ، عدم مشروطی در ترم قبل و باقی نماندن درس از مقطع علوم پایه می باشد.

 

 

سال سوم

  ترم 5

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524043

داروشناسی1

4

فیزیولوژی2 و بیوشیمی پایه

524044

فیزیکال فارماسی1

2

ریاضیات

524045

فارماسیوتیکس1(مقدمات)

2

-

524046

روش های آنالیز دستگاهی (نظری)

3

شیمی تجزیه و شیمی آلی

524047

روش های آنالیز دستگاهی (عملی)

1

شیمی تجزیه و شیمی آلی

524048

زبان تخصصی

2

زبان عمومی

524049

بیوتکنولوژی داروئی

3

بیولوژی مولکولی وژنتیک

524050

* روانشناسی

2

-

جمع

19واحد

  * این درس ازدروس غیراصلی می باشد و دانشجو می تواند برحسب مقدورات دانشکده معادل واحدهای آن را از دروس جدول اختیاری بگذراند.

 

ترم 6

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524011

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

524052

فارماسیوتیکس2 (نظری)

3

فارماسیوتیکس1

524053

فارماسیوتیکس2 (عملی)

1

فارماسیوتیکس1

524054

شیمی داروئی1

3

شیمی آلی وفارماکولوژی

524055

گیاهان داروئی (نظری)

2

-

524056

گیاهان داروئی (عملی)

1

-

524057

داروشناسی 2 (نظری)

4

داروشناسی1

524068

بیوشیمی بالینی

2

بیوشیمی پایه

524059

واژه شناسی در داروسازی

2

زبان تخصصی

جمع

20 واحد

  

 

سال چهارم

ترم 7

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524058

داروشناسی2 (عملی)

1

داروشناسی 1

524051

کشت سلولی

1

بیوتکنولوژی دارویی، بیولوژی مولکولی وژنتیک

524061

فارماکوگنوزی1

2

گیاهان داروئی

524062

آمار زیستی و کار با بسته های آماری (نظری)

2

ریاضیات

524063

آمار زیستی و کار با بسته های آماری (عملی)

1

ریاضیات

524064

فارماسیوتیکس3 (نظری)

3

فارماسیوتیکس1

524065

فارماسیوتیکس3 (عملی)

1

فارماسیوتیکس1

524066

دارودرمانی بیماریها1

3

داروشناسی2وفیزیولوژی2

524067

مواد خوراکی و رژیم های درمانی

3

بیوشیمی پایه وشیمی تجزیه

524069

شیمی داروئی2

3

شیمی داروئی 1

جمع

20 واحد

  • دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازی مي بايست پس ازگذراندن140واحددرسي دوره دكتري عمومي داروسازی تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

 

ترم 8

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524070

دارو درمانی بیماریها 2

3

دارودرمانی1

524071

فرآورده های بیولوژیک

 2

ایمنی شناسی

524072

شیمی داروئی3

3

شیمی داروئی1

524073

فارماسیوتیکس4 (نظری)

2

فارماسیوتیکس1

524074

فارماسیوتیکس4 (عملی)

1

فارماسیوتیکس1

524075

فارماکوگنوزی2 (نظری)

3

فارماکوگنوزی1

524076

فارماکوگنوزی2 (عملی)

2

فارماکوگنوزی1

5240013

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

2

-

524092

کارآموزی داروخانه شهری

2

داروشناسی2

جمع

20 واحد

 

 

سال پنجم

ترم 9

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524060

اخلاق در داروسازی

1

-

524077

فارماسیوتیکس 5 (نظری)

2

فارماسیوتیکس4

524078

فارماسیوتیکس 5 (عملی)

1

فارماسیوتیکس4

524079

دارو درمانی بیماری ها 3  

3

دارودرمانی2

524080

فرآورده های آرایشی - بهداشتی

2

فارماسیوتیکس4

524081

سم شناسی نظری

2

داروشناسی2

524082

سم شناسی عملی

2

داروشناسی2

524083

کنترل میکروبی داروها (نظری)

2

میکرب شناسی و فارماسیوتیکس1تا 4

524084

کنترل میکربی داروها (عملی)

1

میکرب شناسی و فارماسیوتیکس1تا 4

524085

* طب سنتی و طب مکمل

2

فارماکوگنوزی1و2

524098

پایان نامه1

2

گذراندن 140واحد

جمع

20 واحد

          * این درس ازدروس غیراصلی می باشد و دانشجو می تواند برحسب مقدورات دانشکده معادل واحدهای آن را ازدروس جدول اختیاری بگذراند.

 

 ترم 10

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524086

کنترل مسمومیت

2

سم شناسی، داروشناسی، کمکهای اولیه

524087

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها (نظری)

2

شیمی عمومی، شیمی تجزیه، روشهای آنالیزدستگاهی

524088

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها (عملی)

1

شیمی عمومی، شیمی تجزیه، روشهای آنالیزدستگاهی

524089

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

3

ریاضی، آمارزیستی، فارماسیوتیکس5 و داروشناسی2

524090

مدیریت و اقتصاد در داروسازی

2

ریاضیات

524091

فیزیکال فارماسی2

2

فیزیکال فارماسی1

524093

کارورزی درعرصه داروخانه شهری

6

دارودرمان3 - کارآموزی داروخانه شهری

524094

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

2

دارودرمان3

جمع

20 واحد

      

سال ششم

ترم 11

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

524095

* کارورزی در عرصه بیمارستانی

6

دارودرمان3 - هم نیاز کارآموزی صنعت

524096

کارآموزی مقدماتی صنعت

2

فارماسیوتیکس1تا 4

524097

* کارآموزی در عرصه صنعت

6

دارودرمان3 - هم نیاز کارآموزی صنعت

524099

پایان نامه 2

2

-

524100

پایان نامه 3

4

-

جمع

14 واحد

         * فقط یکی از دو درس فوق الزامی است.