نام استاد مشاور
رتبه علمی سال ورودی
(دانشجویان)
روز و ساعت مشاوره
دکتر مجتبی امانی استاد بیوفیزیک 96

یکشنبه و چهارشنبه
8:00-10:00

دکتر احمد سلیمی استادیار سم شناسی 95 شنبه
14:00-18:00 
دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی 94-2 یکشنبه و سه شنبه
12:00-14:00 
دکتر محمد جوهری استادیار شیمی دارویی 94-1  -
دکتر کیوان امیر شاهرخی  دانشیار فارماکولوژی 93-2 روزهای کاری
(صبح و بعد ازظهر) 
دکتر سارا مصطفی لو استادیار سم شناسی 93-1 یکشنبه
13:00-17:00 
دکتر سید محمد حسن پوررشید استادیار داروسازی بالینی 92-2 چهارشنبه
10:00-14:00  
دکتر حسینعلی ابراهیمی استادیار فارماسیوتیکس 92-1 چهارشنبه
08:00-12:00