سالتحصیلی 97-1396

نیمسال اول
انتخاب واحد اینترنتی 11 الی 16 شهریور 96
شروع کلاسها ۱9 شهریور 96
حذف و اضافه دو درس ۲8 و ۲9 شهریور 96
حذف اضطراری یک درس 7 و 8 آذر 96
پایان کلاسها 14 دی 96
شروع امتحانات 16 دی 96
پایان امتحانات 3 بهمن 96

 

 
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی 7 الی ۱2 بهمن 96
شروع کلاسها 14 بهمن ۹6
حذف و اضافه دو درس ۲4 و ۲5 بهمن ۹6
حذف اضطراری یک درس 18 و 19 اردیبهشت ۹7
پایان کلاسها ۲4 خرداد 97
شروع امتحانات ۲7 خرداد 97
پایان امتحانات ۱3 تیر 97