سالتحصیلی 98-1397

نیمسال اول
انتخاب واحد اینترنتی 17 الی 21  شهریورماه  97 
شروع کلاسها 24 شهریورماه 97 
حذف و اضافه دو درس 3  و 4 مهرماه 97 
حذف اضطراری یک درس 13 و 14 آذرماه 97
پایان کلاسها 20 دی  ماه 97
شروع امتحانات 22 دی ماه  97
پایان امتحانات 9 بهمن  ماه 97

 

 
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی 13 الی 17 بهمن ماه  97
شروع کلاسها 21 بهمن  ماه ۹7
حذف و اضافه دو درس 30  بهمن  و 1 اسفندماه  ۹7
حذف اضطراری یک درس 24 و 25 اردیبهشت ماه ۹8
پایان کلاسها 30 خردادماه 98
شروع امتحانات 1 تیرماه 98
پایان امتحانات ۱8 تیرماه 98