ورودی 1-92 ؛ ترم 10

عنوان درس زمان ساعت شروع
بیوفارماسی یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397 08:30
کنترل مسمومیت چهارشنبه، 30 خرداد ماه 1397 11:30
کنترل فیزیکوشیمیایی داروها دوشنبه، 04 تیر ماه 1397 11:30
اقتصاد و مدیریت در داروسازی سه شنبه، 05 تیر ماه 1397 11:30
فرآورده های بیولوژیک یکشنبه،  10 تیر ماه 1397 11:30

 

ورودی 2-92 ؛ ترم 9

عنوان درس          زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماری ها 2        یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397 11:30
کنترل میکروبی داروها         چهارشنبه، 30 خرداد ماه  1397 11:30
اخلاق در داروسازی       پنجشنبه، 31 خرداد ماه 1397 11:30
فارماسیوتیکس 5  یکشنبه، 03 تیر ماه 1397 11:30
طب سنتی و مکمل    پنجشنبه، 07 تیر ماه 1397 11:30
سم شناسی      دوشنبه، 11 تیر ماه 1397  11:30
فرآورده های آرایشی و بهداشتی     چهارشنبه، 13 تیرماه 1397 11:30

 

ورودی 1-93 ؛ ترم 8

عنوان درس زمان  ساعت شروع     
دارو درمانی بیماریها 2  یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397 11:30
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران سه شنبه، 29 خرداد  ماه  1397 13:00
فارماسیوتیکس 4                                   چهارشنبه، 30 خرداد  ماه 1397                              11:30
شیمی دارویی3 یکشنبه،  03 تیر ماه  1397     13:00    
فارماکوگنوزی2  شنبه،  09  تیر ماه  1397 13:00
فیزیکال فارماسی 2 چهارشنبه، 13 تیر ماه 1397 13:00

 

ورودی 2-93 ؛ ترم 7

عنوان درس   زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماریها 1      یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397 13:00
شیمی دارویی 2       پنج شنبه، 31 خرداد ماه  1397 13:00
فارماسیوتیکس 3       دوشنبه، 04 تیر ماه  1397 08:30
آمار زیستی      چهارشنبه، 06 تیر ماه  1397 08:30
کشت سلولی       شنبه، 09 تیر ماه  1397 13:00
مواد خوراکی و رژیم های درمانی یکشنبه، 10 تیر ماه 1397 13:00
فارماکوگنوزی 1     چهارشنبه، 13 تیر ماه 1397 13:00

 

ورودی 1-94 ؛ ترم 6

عنوان درس     زمان ساعت شروع
داروشناسی 2    دوشنبه، 28  خرداد ماه  1397 11:30
تاریخ تحلیلی صدر اسلام  چهارشنبه،30  خرداد ماه 1397 08:30
شیمی دارویی 1   یکشنبه،  03 تیر ماه 1397 11:30
واژه شناسی   سه شنبه،  05 تیر ماه 1397 11:30
بیوشیمی بالینی     پنج شنبه، 07 تیر ماه 1397

08:30

فارماسیوتیکس 2 یکشنبه، 10 تیر ماه 1397

11:30

گیاهان دارویی  چهارشنبه، 13 تیر ماه 1397

13:00

 

ورودی 2-94 ؛ ترم 5

عنوان درس زمان ساعت شروع
داروشناسی 1  یکشنبه، 27 خرداد ماه  1397 11:30
زبان تخصصی سه شنبه، 29 خرداد ماه 1397 11:30
آنالیز دستگاهی  شنبه، 02  تیر ماه 1397 08:30
روانشناسی  یکشنبه، 03 تیر ماه 1397 08:30
بیوتکنولوژی دارویی پنج شنبه، 07 تیرماه 1397 11:30
فارماسیوتیکس 1 یکشنبه، 10 تیر ماه 1397

13:00

فیزیکال فارماسی 1 چهارشنبه، 13 تیر ماه 1397

08:30

 

ورودی 95: ترم 4

عنوان درس                      زمان ساعت شروع
فیزیولوژی 2    یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397      13:00
اندیشه اسلامی 2   سه شنبه، 29 خرداد ماه 1397      13:00
شیمی آلی 2  پنج شنبه، 31 خرداد ماه 1397      13:00
ایمنی شناسی      یکشنبه، 03 تیر ماه 1397      11:30
انگل شناسی      سه شنبه، 05 تیرماه 1397      13:00
زبان عمومی     چهارشنبه، 06 تیر ماه 1397      11:30
بیوشیمی پایه      یکشنبه، 10 تیر ماه 1397      13:00
اصول خدمات بهداشتی     سه شنبه، 12 تیر ماه 1397            11:30

 

ورودی 96: ترم 2

عنوان درس                     زمان ساعت شروع
میکروب شناسی   یکشنبه، 27 خرداد ماه 1397         08:30
اندیشه اسلامی   دوشنبه، 28 خرداد ماه 1397       08:30
ویروس شناسی چهار شنبه، 30 خرداد ماه 1397

      08:30

فیزیولوژی 1     یکشنبه، 03 تیر ماه 1397        08:30
شیمی تجزیه    چهارشنبه، 06 تیر ماه 1397

       08:30 

کمکهای اولیه    پنج شنبه، 07 تیر ماه 1397

       08:30

فارماسیوتیکس 1      یکشنبه،10 تیرماه 1397

      13:00

گیاهان دارویی    چهارشنبه، 13 تیرماه 1397       13:00