ورودی 2-93 : ترم 10

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

98/10/23

دوشنبه

8:30

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

98/10/26

پنجشنبه

8:30

فرآورده بیولوژیک

98/11/02

چهارشنبه

8:30

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

98/11/07

دوشنبه

8:30

کنترل مسمومیت

ورودی 1-94 : ترم 9

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

98/10/23

دوشنبه

8:30

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

98/10/25

چهارشنبه

8:30

طب سنتی

98/10/28

شنبه

8:30

کنترل میکروبی داروها

98/11/02

چهارشنبه

8:30

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

98/11/06

یکشنبه

8:30

فارماسیوتیکس 5

 

ورودی 2-94: ترم 8

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

98/10/22

یکشنبه

8:30

دارودرمان بیماری ها 3

98/10/25

چهارشنبه

8:30

فیزیکال فارماسی2

98/10/28

شنبه

8:30

فارماکوگنوزی2

98/11/02

چهارشنبه

8:30

شیمی دارویی 3

98/11/05

شنبه

8:30

فارماسیوتیکس4

98/11/07

دوشنبه

8:30

کنترل مسمومیت

 ترم 7:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

ورودی 95

98/10/21

شنبه

8:30

داروشناسی 1

داروشناسی 2

98/10/24

سه شنبه

8:30

دارودرمان بیماری ها1

98/10/26

پنجشنبه

8:30

فرآورده های بیولوژیک

98/10/28

شنبه

8:30

فارماسیوتیکس 3

98/11/01

سه شنبه

8:30

شیمی دارویی 1

98/11/03

پنجشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 1

98/11/06

یکشنبه

8:30

شیمی دارویی 2

98/11/08

سه شنبه

8:30

سم شناسی

 

 ترم5:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

98/10/21

شنبه

8:30

داروشناسی 1

98/10/23

دوشنبه

8:30

روشهای آنالیز دستگاهی

98/10/26

پنجشنبه

8:30

شیمی آلی 2

98/10/29

یکشنبه

8:30

فیزیکال فارماسی 1

98/11/01

سه شنبه

8:30

فارماسیوتیکس 2

98/11/03

پنجشنبه

8:30

فارماکوگنوزی1

98/11/05

شنبه

8:30

بیوشیمی بالینی

98/11/07

دوشنبه

8:30

کشت سلولی

98/11/08

سه شنبه

8:30

اخلاق اسلامی

  ترم 3:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

98/10/22

یکشنبه

8:30

فیزیولوژی 2

98/10/25

چهارشنبه

8:30

شیمی آلی 1

98/10/29

یکشنبه

8:30

انگل شناسی و قارچ شناسی

98/11/02

چهارشنبه

8:30

فارماسیوتیکس1

98/11/06

یکشنبه

8:30

بیوتکنولوژی دارویی

98/11/08

سه شنبه

8:30

تفسیر موضوعی قرآن

 

ترم اول:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان 

98/10/21

شنبه

8:30

ریاضیات

98/10/24

سه شنبه

8:30

بافت شناسی

98/10/26

پنجشنبه

8:30

تشریح

98/10/29

یکشنبه

8:30

بیولوژی مولکولی

98/11/01

سه شنبه

8:30

زبان پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی عمومی

98/11/03

پنجشنبه

8:30

شیمی عمومی

98/11/05

شنبه

8:30

اصول خدمات بهداشتی

98/1107

دوشنبه

8:30

ادبیات فارسی

98/11/08

سه شنبه

8:30

انقلاب اسلامی