ورودی 1-92 ؛ ترم هشتم

عنوان درس زمان ساعت شروع
دارودرمانی بیماریها 2  یکشنبه، 28 خرداد ماه 1396 13:00
فیزیکال فارماسی2 چهارشنبه،31 خرداد ماه 1396 11:30
فارماسیوتیکس 4 یکشنبه، 04 تیرماه 1396 13:00
شیمی دارویی 3 شنبه، 10 تیرماه 1396 08:30
فارماکوگنوزی 2 چهار شنبه، 14 تیرماه 1396 13:00
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پنجشنبه، 15 تیر ماه 1396 11:30

 

ورودی 2-92 ؛ ترم هفتم

عنوان درس زمان ساعت شروع
داروشناسی 2  یکشنبه، 28 خرداد ماه 1396 11:30
فیزیکال فارماسی2 چهارشنبه،31 خرداد ماه 1396 11:30
فارماسیوتیکس 3 یکشنبه، 04 تیرماه 1396 13:00
شیمی دارویی 2 پنجشنبه، 08 تیرماه 1396 13:00
فارماکوگنوزی 1 یکشنبه، 11 تیرماه 1396 08:30
مواد خوراکی و رژیمهای درمانی چهارشنبه، 14 تیر ماه 1396 11:30
فرهنگ و تمدن اسلام و  ایران پنجشنبه، 15 تیر ماه 1396 11:30

ورودی 1-93 ؛ ترم ششم

عنوان درس زمان ساعت شروع
داروشناسی 2   یکشنبه، 28 خرداد ماه 1396 11:30
واژه شناسی سه شنبه،30 خرداد ماه 1396 13:00
گیاهان دارویی شنبه، 03 تیر ماه 1396 08:30
شیمی دارویی1 پنجشنبه، 08 تیر ماه 1396 08:30
بیوشیمی بالینی  یکشنبه، 11تیر ماه 1396 08:30
فارماسیوتیکس 2 چهارشنبه، 14 تیر ماه 1396 13:00
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پنجشنبه، 15 تیر ماه 1396 11:30

 

ورودی 2-93 ؛ ترم پنجم

عنوان درس زمان ساعت شروع
روانشناسی دو شنبه، 29 خرداد ماه 1396 :08:30
فیزیکال فارماسی 1 پنجشنبه، 01 تیر ماه 1396 08:30
زبان تخصصی یکشنبه، 04 تیر ماه 1396 08:30
فارماسیوتیکس 1 چهارشنبه، 07 تیر ماه 1396 08:30
بیوتکنولوژی دارویی شنبه، 10 تیر ماه 1396 11:30
روش های آنالیز دستگاهی چهارشنبه، 14 تیر ماه 1396 08:30

 

ورودی 1-94 ؛ ترم چهارم

عنوان درس زمان ساعت شروع
فیزیولوژی 2  شنبه، 27 خرداد ماه 1396 11:30
اندیشه اسلامی 2 دو شنبه، 29 خرداد ماه 1396 11:30
اصول خدمات بهداشتی چهارشنبه، 31 خرداد ماه 1396 08:30
بیوشیمی پایه یکشنبه، 04 تیر ماه 1396 11:30
ایمونولوژی پنجشنبه، 08 تیر ماه 1396 11:30
زبان انگلیسی عمومی یکشنبه، 11 تیر ماه 1396

11:30

 

ورودی 2-94 ؛ ترم سوم

عنوان درس زمان ساعت شروع
شیمی آلی 2  یکشنبه، 28 خرداد ماه 1396 08:30
تفسیر موضوعی قرآن سه شنبه، 30 خرداد ماه 1396 11:30
فیزیولوژی 1 شنبه، 03 تیر ماه 1396 11:30
شیمی تجزیه چهارشنبه، 07 تیر ماه 1396 08:30
انگل شناسی و قارچ شناسی یکشنبه، 11 تیر ماه 1396 13:00
دانش خانواده و جمعیت سه شنبه، 13 تیر ماه 1396

11:30 

ترم دوم

عنوان درس زمان ساعت شروع
شیمی آلی 1  شنبه، 27 خرداد ماه 1396 08:30
میکروب شناسی سه شنبه، 30 خرداد ماه 1396 08:30
اندیشه اسلامی 1 پنج شنبه، 01 تیر ماه 1396 11:30
بافت شناسی یک شنبه، 04 تیر ماه 1396 08:30
ریاضیات چهار شنبه، 07 تیر ماه 1396 11:30
تشریح شنبه، 10تیر ماه 1396 13:00
اخلاق اسلامی دوشنبه، 12 تیر ماه 1396 11:30
ویروس شناسی پنجشنبه، 15 تیر ماه 1396 08:30