برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398

ورودی 1-94 : ترم 10

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

99/03/31

شنبه

8:30

آمار زیستی

99/04/02

دوشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 1

99/04/03

سه شنبه

8:30

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

99/04/07

شنبه

8:30

مواد خوراکی و رژیم های درمانی

99/04/09

دوشنبه

8:30

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

99/04/10

سه شنبه

8:30

گیاهان دارویی

99/04/12

پنج شنبه

8:30

روانشناسی

99/04/15

یکشنبه

8:30

واژه شناسی

99/04/16

دوشنبه

8:30

کشت سلولی

99/04/18

چهارشنبه

8:30

مدیریت و اقتصاد در داروسازی

 

ورودی 2-94: ترم 9

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

99/04/02

دوشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 1

99/04/04

چهارشنبه

8:30

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

99/04/08

یک شنبه

8:30

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

99/04/10

سه شنبه

8:30

طب سنتی و طب مکمل

99/04/14

شنبه

8:30

کنترل میکروبی داروها

99/04/15

یکشنبه

8:30

واژه شناسی

99/04/17

سه شنبه

8:30

فارماسیوتیکس 5

 

ترم 8

تاریخ ایام هفته ساعت عنوان

99/04/01

یکشنبه

8:30

دارودرمان بیماری ها 2

99/04/02 دوشنبه 8:30

فارماکوگنوزی 1

99/04/03

سه شنبه

8:30

فارماسیوتیکس 4  

99/04/07

شنبه

8:30

شیمی دارویی 3

99/04/09

دوشنبه

8:30

سم شناسی

99/04/11

چهارشنبه 8:30

فیزیکال فارماسی 2

99/04/15

یکشنبه

8:30

واژه شناسی

99/04/16

دوشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 2

99/04/18

چهارشنبه

8:30

کنترل مسمومیت

 

ترم 6:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

99/03/31

شنبه

8:30

داروشناسی 2

99/04/05

پنجشنبه

8:30

فارماسیوتیکس 3

99/04/07

شنبه

8:30

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

99/04/10

سه شنبه

8:30

گیاهان دارویی 1

99/04/12

پنجشنبه

8:30

شیمی دارویی 1

99/04/16

دوشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 2

99/04/18

چهارشنبه

8:30

فرآورده های بیولوژیک

 

ترم 4:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

99/04/01

یکشنبه

8:30

داروشناسی 1

99/04/02

دوشنبه

8:30

فارماکوگنوزی 1

99/04/04

چهارشنبه

8:30

ملزومات و تجهیزات پزشکی

99/04/08

یکشنبه

8:30

ایمنی شناسی

99/04/09

دوشنبه

8:30

اندیشه اسلامی 2

99/04/10

سه شنبه

8:30

گیاهان دارویی

99/04/12

پنجشنبه

8:30

بیوشیمی پایه

99/04/15

یکشنبه

8:30

واژه شناسی

99/04/16

دوشنبه

8:30

شیمی آلی 2

ترم 2:

تاریخ

ایام هفته

ساعت

عنوان

99/03/31

شنبه

8:30

فیزیک در داروسازی

99/04/02

دوشنبه

8:30

ویروس شناسی

99/04/05

پنجشنبه

8:30

 فیزیولوژی 1

99/04/08

یکشنبه

8:30

اندیشه اسلامی 1

99/04/11

چهارشنبه

8:30

میکروب شناسی

99/04/14

شنبه

8:30

شیمی آلی 1

99/04/17

سه شنبه

8:30

شیمی تجزیه