برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398

ورودی 1-94 : ترم 10

تاریخ

ایام هفته

ورودی 1- 94

ساعت

99/04/25

چهارشنبه

فرهنگ و تمدن اسلام (آزمون مجازی)

8:30

99/05/02

پنجشنبه

گیاهان دارویی/ واژه شناسی

10

99/05/04

شنبه

مواد خوراکی و رژیمهای درمانی

10

99/05/05

یکشنبه

فارماکوگنوزی 1

10

99/05/06

دوشنبه

مدیریت و اقتصاد در داروسازی

10

99/05/08

چهارشنبه

روانشناسی

10

99/05/09

پنجشنبه

آمار زیستی

10

99/05/11

شنبه

کشت سلولی

10

99/5/12

یکشنبه

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

10

 

ورودی 2-94: ترم 9

تاریخ

ایام هفته

ورودی 2- 94

ساعت

99/05/01

چهارشنبه

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

10

99/05/02

پنجشنبه

واژه شناسی

10

99/05/04

شنبه

فارماسیوتیکس 5

10

99/05/05

یکشنبه

فارماکوگنوزی 1

10

99/05/07

سه شنبه

طب سنتی و طب مکمل

10

99/05/09

پنجشنبه

کنترل میکروبی داروها

10

99/5/12

یکشنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی

10

 

ترم 8

تاریخ

ایام هفته

ورودی 95

ساعت

99/05/01

چهارشنبه

شیمی دارویی 3

10

99/05/02

پنجشنبه

گیاهان دارویی /واژه شناسی

10

99/05/04

شنبه

دارودرمان بیماریها2

10

99/05/05

یکشنبه

فارماکوگنوزی 1

10

99/05/06

دوشنبه

کنترل مسمومیت

10

99/05/07

سه شنبه

فارماکوگنوزی 2

10

99/05/08

چهارشنبه

سم شناسی

10

99/05/09

پنجشنبه

فارماسیوتیکس 4

10

99/05/11

شنبه

فیزیکال فارماسی2

10

 

ترم 6:

تاریخ

ایام هفته

ورودی 96

ساعت

99/05/01

چهارشنبه

فارماسیوتیکس 3

10

99/05/02

پنجشنبه

گیاهان دارویی

10

99/05/04

شنبه

شیمی دارویی1

10

99/05/05

یکشنبه

فرآورده های بیولوژیک

10

99/05/07

سه شنبه

فارماکوگنوزی 2

10

99/04/17

سه شنبه

تاریخ تحلیلی اسلام (آزمون مجازی)

8:30

99/05/12

یکشنبه

داروشناسی 2

10

 

ترم 4:

تاریخ

ایام هفته

ورودی 97

ساعت

99/05/02

پنجشنبه

شیمی آلی 2 / گیاهان دارویی

10

99/05/04

شنبه

بیوشیمی پایه

10

99/05/05

یکشنبه

فارماکوگنوزی 1

10

99/05/06

دوشنبه

ملزومات و تجهیزات پزشکی

10

99/05/08

چهارشنبه

ایمنی شناسی

10

99/04/25

چهارشنبه

اندیشه اسلامی 2 (آزمون مجازی)

10:30

99/05/12

یکشنبه

داروشناسی 1

10

ترم 2:

تاریخ

ایام هفته

ورودی 98

ساعت

99/05/01

چهارشنبه

فیزیولوژی1

10

99/04/28

شنبه

اندیشه اسلامی1 (آزمون مجازی)

14:30

99/05/04

شنبه

ویروس شناسی

10

99/05/06

دوشنبه

شیمی آلی 1

10

99/05/07

سه شنبه

شیمی تجزیه

10

99/05/09

پنجشنبه

فیزیک در داروسازی

10

99/05/12

یکشنبه

میکروب شناسی

10