سالتحصیلی 98-1397

تاریخ
دفاع

عنوان

اسفند 97

بررسی اثرات تری بوتیل تین و بتا استرادیول در جزایر لانگرهانس موش صحرائی

اسفند 97

بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه کاپاریس بر بقاء سلولهای پانکراس موش صحرائی

خرداد 98

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژنی آنزیم CYP2D6 در شهر اردبیل

تیر 98

ارزیابی طراحی فضای فیزیکی داروخانه ها و تاثیر آن بر دیدگاه داروسازان و بیماران درباره کیفیت ارائه خدمات دارویی در داروخانه ها

تیر 98

بررسی افزودن اسپیرمینت به رژیم متداول در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (pcos) مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های زنان شهر اردبیل

تیر 98

بررسی الگوی مصرف و تجویز داروی ایمی پنم/سیلاستاتین در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1397

مرداد 98

ارزیابی  بالینی اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت

شهریور 98

بررسی اثرات توأم درمانی پنتوکسی فیلین به همراه کاپتوپریل در مقایسه با منوتراپی کاپتوپریل در کنترل فشار خون
در بیماران مبتلا
به پر فشاری خون در بیمارستان شهید مدنی تبریز: كارآزمايي بالینی تصادفی