اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس شورا

2

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

3

دکتر مجتبی امانی

استاد بیوفیزیک

عضو شورا

4

دکتر حسن قبادی

دانشیار بیماریهای ریه

عضو شورا

5

دکتر محسن سقا

دانشیار آناتومی

عضو شورا

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

7

دکتر محمد جوهری اهر

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا

8

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

9

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا

10

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو شورا

11

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا


شرح وظایف

1) تدوين و تصويب سياست‌هاي پژوهشي دانشكده

2) برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه

3) بررسي و تصويب برنامه ها و طرح هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

4) بررسي و تصويب طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

5) بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئيس دانشكده

6) بررسي تقاضاي سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به معاون پژوهشي دانشگاه

7) بررسي و تصويب برگزاري همايش‌هاي علمي و پيشنهاد به معاون پژوهشي دانشگاه