اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس شورا

2

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

3

دکتر مجتبی امانی

استاد بیوفیزیک

عضو شورا

4

دکتر محسن سقا

دانشیار آناتومی

عضو شورا

5

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

6

دکتر محمد جوهری اهر

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا

7

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

8

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا

9

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو شورا

10

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا


شرح وظایف

1) تدوين و تصويب سياست‌هاي پژوهشي دانشكده

2) برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه

3) بررسي و تصويب برنامه ها و طرح هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

4) بررسي و تصويب طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

5) بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئيس دانشكده

6) بررسي تقاضاي سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به معاون پژوهشي دانشگاه

7) بررسي و تصويب برگزاري همايش‌هاي علمي و پيشنهاد به معاون پژوهشي دانشگاه