فارماکولوژی و سم شناسی

1.    مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر روی سرطان های دستگاه گوارش به روش های  In-Vitro و In-Vivo
2.    مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر مدل های حیوانی التهاب مانند کولیت، نارسایی کبدی و کلیوی
3.    دارورسانی با استفاده از فناوری های نوین
4.    تهیه پلیمرهای چاپ شده مولکولی به عنوان رسپتورهای مصنوعی برای مولکول هدف
5.    مطالعه مکانیسم و اثر ترکیبات مختلف بر پیگمانتاسیون
6.    مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر روی بیماری های اتوایمیون
7.    توکسیکولوژی سلولی و مولکولی با نگاهی ویژه به مکانیسم های استرس اکسیداتیو، پاسخ های التهابی و آپاپتوز
8.    توکسیکولوژی مواد دارویی و غیردارویی با نگاهی ویژه به داروهای مورد استفاده در بیماریهای مزمن، نانوذرات، آلاینده ها (فلزات سنگین،آفت کش ها،  زینوستروژن ها)
9.    مسمومیت های حاد و مزمن با نگاه ویژه به شیوع، تشخیص و کنترل

 

فارماسیوتیکس

 1. تهیه سیستم های نوین دارورسانی مایکرو و نانو
 2. تهیه سیستم های نوین دارورسانی پلیمری
 3. مطالعه روش های دستگاهی کنترل داروها
 4. آنالیز دستگاهی اشکال دارویی
 5. تهیه سیستم های نوین دارورسانی برای تحویل نوکلئیک اسیدها و پروتئین ها

 

فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

 1. بررسی مسیرهای سیگنالینگ سلولی جهت درمان سرطان
 2. تولید پپتیدها، شبه پپتیدها، اسید های نوکلئیک وپروتئینهای درمانی با فرآیندهای بیوتک
 3. تولید آنتی بادیهای مونوکلونال جهت استفاده مستقیم در درمان بیماریها و جهت هدف گیری بهتر مواضع درمانی
 4. استفاده از سلولهای پستانداران در تولید انبوه داروهای بیوتک
 5. استفاده از میکروبها، مخمرها و نمایش فاژ در تولید داروها

 

شیمی دارویی

 1. سنتز و آنالیز ساختاری ترکیبات هتروسیکل دارویی جدید به منظور ارزیابی فعالیت ضدسرطان، آنتی باکتریال، ضدقارچ، ضدویروس، ضدالتهاب، آنتی اکسیدانی و همچنین اثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 2. غربالگری مجازی و برون سلولی ترکیبات آلی سنتزی و گیاهی به منظور کشف داروهای ضد سرطان، آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت و همچنین داروهای مؤثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 3. مطالعات کیفی و کمی رابطه ساختار- فعالیت بیولوژیک و کاربرد آن در طراحی و بهینه سازی داروهای ضد سرطان، آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت و همچنین داروهای مؤثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 4. استفاده از تکنیک های بیوانفورماتیک مولکولی در شناسایی و اعتبارسنجی اهداف (Targets) جدید دارویی و طراحی منطقی داروهای ضد سرطان، آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت و همچنین داروهای مؤثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)