* مجله علمی- فرهنگی دارونامه *

دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل