دومین جلسه ژورنال کلاب با موضوع فارماکوگنوزی

ارائه دهنده: دکتر منصور میران (رزیدنت فارماکوگنوزی)

تاریخ برگزاری: 06 خرداد 1397

ساعت: 20:00 - 18:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی


Med chem of successful CNS drugs

ارائه دهنده: دکتر نیما رزاقی اصل (دانشیار شیمی دارویی)

تاریخ برگزاری: 12 اسفند 1396

ساعت: 12:00 - 10:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجوییSynthetic drugs with anti-ageing effects

ارائه دهنده: دکتر نیما رزاقی اصل (دانشیار شیمی دارویی)

تاریخ برگزاری: 28  آذر 1396

ساعت: 18:00 - 16:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجویینقش موثر مس در کمبود حافظه فضایی ناشی از بتا آمیلوئید و ارزیابی نشانگرهای عملکرد میتوکندری درهیپوکامپ موش صحرایی

ارائه دهنده: دکتر احمد سلیمی (استادیار سم شناسی)

تاریخ برگزاری: 29 آبان 1396

ساعت: 18:00 - 16:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجوییسیستم های دارورسانی لایپوزومی از مفهوم تا کاربردهای بالینی

ارائه دهنده: دکتر نرگس شکری (استادیار فارماسیوتیکس)

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 06 آبان 1394

ساعت: 17:00 - 15:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجوئیطراحی آنالوگ های دارویی بر اساس تشابهات ساختاری و بیولوژیک

ارائه دهنده: دکتر نیما رزاقی اصل (دانشیار شیمی داروئی)

تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1394

ساعت: 17:00 - 15:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجوئی


فارماکوژنتیک

ارائه دهنده: دکتر شهاب بهلولی (استاد فارماکولوژی)

تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت 1394

ساعت: 17:00 - 15:00

مکان: دفتر کمیته تحقیقات دانشجوئی