گروه فوق برنامه

این گروه با هدف اجرای فعالیت های فوق برنامه در سطح دانشگاه و جامعه دایر گردیده است.

دانیال غلامین

دانشجوی داروسازی-ورودی 94

  1. تدوین چک لیست هایی در زمینه ی نیازسنجی فرهنگی و فوق برنامه کمیته تحقیقات دانشجویی
  2. تنظیم برنامه های فرهنگی جهت ایجاد روحیه مثبت در دانشجویان
  3. اخذ مجوزهای موردنیاز برای طرح های دانشجویی از جمله کمپین ها که نیاز به دایرکردن غرفه در سطح شهر و ... دارد.
  4. برگزاری غرفه درهفته سلامت، پژوهش، جشنواره دانشجویان جدید الورود و ...
  5. برگزاری تورهای تحقیقاتی کشوری، استانی و دانشگاهی و ارائه ی گزارش از پیشرفت های مراکزمورد بازدید

 

لینک های مفید: