اعضای شورای سیاست گذاری

 • دکتر نیما رزاقی اصل (سرپرست دانشکده داروسازی)
 • دکتر احمد سلیمی (مسئول کمیته)
 • امیر محمد قربان پور (دبیر کمیته)
 • دنیا دوست کامل (عضو هسته مرکزی)
 • سامان آتشبار (عضو هسته مرکزی)
 • دانیال غلامین (عضو هسته مرکزی)
 • علیرضا رضایی (مدیر گروه برنامه ریزی و بودجه)
 • محسن آزاد (دانشجوی فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی)

نحوه انتخاب

شورای سیاست گذاری جهت برنامه ریزی و تهیه برنامه استراتژیک کمیته تحقیقات دانشجویی ایجاد شده است.

 • نحوه انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری:
 1. مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 2. ریاست دانشکده
 3. دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 4. اعضای هسته مرکزی
 5. مدیرگروه برنامه ریزی و بودجه
 6. یک تن از دانشجویان با بیشترین سابقه فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

وظایف

 1. تببین برنامه 5 ساله کمیته تحقیقات
 2. تعیین نقشه راهبردی یک ساله
 3. برنامه ریزی برای برنامه کلی ابلاغی از شورای مرکزی سیاست گذاری
 4. تعيين اولويت‌هاي اجرايي مركز با توجه به اهداف و دورنماي تعيين شده
 5. مطالعه در مورد ضرورت بازنگري زيرساخت‌ها و اجزای اجرایی کمیته تحقیقات‌ دانشجویی