فرم ارسال نظرات و پیشنهادات شما به کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی

(نوشتن مشخصات اختیاری می باشد)

 


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
اردبیل - خیابان دانشگاه - روبروی دریاچه شورابیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
تلفن: 33522435 (045)، فاکس: 33522197 (045)
پست الکترونیکی:src@pharmacy.arums.ac.ir