درج صحیح وابستگی دانشگاهی(Affiliation)در مقالات استخراج شده از طرح های تحقیقاتی

لازم است وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دانشجویان مجری طرح در مقالاتی که از طرح‌های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی استخراج می‌شوند به شکل صحیح لحاظ گردد:

 

افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی در مقالات چاپ شده در مجلات فارسی زبان:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- ایران

 

افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی در مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان:

Students Research Committee, School of Pharmacy, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran