دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

  امیر محمد قربان پور (دانشجوی داروسازی ورودی 93)

نحوه انتخاب

دبیر دانشکده ها با رای هسته مرکزی انتخاب و به سرپرست پیشنهاد می شود و شخص منتخب با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به مدت یکسال به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده منصوب می شود.

وظایف

 1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي کمیته
 2. اجراي اساسنامه، مصوبات شوراي مركزي، آیین نامه ها و برنامه راهبردی
 3. نظارت و هماهنگي بين گروه های کمیته، شوراها و واحد ها
 4. ارائه گزارش عملكرد فصلی فعاليت هاي کمیته به مسئول و شوراي مركزي بر اساس مستندات
 5. پیگیری و نظارت بر فعالیت های افراد فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی
 6. همکاری در برگزاری انتخابات مجمع کمیته ی دانشکده
 7. نظارت بر حسن اجراي امور مراکز پژوهش دانشجویی دانشکده ها، شوراها و هدايت علمي-پژوهشی و عملي کمیته
 8. انجام هماهنگي‌هاي لازم براي سفر‌هاي‌ علمي-پژوهشی اعضاي مركز به كنگره‌ها، همایش ها و مراکز تحقیقاتی داخلي و خارجي
 9. انعکاس نیازهای هریک از قسمت های کمیته به مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
 10. ايجاد سيستم مناسب جهت اخذ پيشنهادات و انتقادات اعضاي مركز
 11. شرکت در جلسات شورای مرکزی به عنوان نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده