پایان نامه ها

تعریف

پایان نامه یا رساله نوشتاری است که درآن مراحل مختلف پژوهش انجام شده در جهت پاسخ به یک موضوع و یا سؤال علمی، ثبت گردیده است. پایان نامه با یک موضوع علمی خاص در یک رشته تحصیلی و به منظور دریافت مدرک تحصیلی تعریف می شود. انجام و نگارش پایان نامه یک تجربه پژوهشی ارزشمند برای دانشجویان در مقطع تحصیلات دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می باشد زیرا می تواند منجر به علاقمندی، خلاقیت و شکوفایی پژوهشی دانشجو گردد. یک پایان نامه با کیفیت باید موضوع جامعی داشته و بیانگر پدیده یا نتیجه ای جدید باشد. پایان نامه اساس و پایه بسیاری از تحقیقات علمی و اکتشافات محققین می باشد. 

تحقیق و نوشتن پایان نامه نیازمند نظم و انضباط است، در نتیجه فرد باید بسیار به موضوع پایان نامه علاقمند باشد. برای حفظ علاقه و انرژی بهتر است دانشجوموضوعی را انتخاب نماید که واقعاً به آن علاقه داشته باشد. بهترین راه برای شروع یک موضوع جالب مشورت با اساتید دانشکده و به دنبال آن طرح یک سؤال جالب است. پیدا کردن پاسخ این سؤال هدف از تحقیق و نوشتن پایان نامه می باشد. 

پرسشنامه تحقیقاتی حاوی مجموعه ای از پرسش ها است که با هدف جمع آوری و ثبت اطلاعات مورد نیاز تحقیق تدوین گردیده اند. در یک پرسشنامه استاندارد، بخش هایی همچون مشخصات طرح تحقیقاتی، مجری و همکاران طرح، بیان و اهمیت مسئله، بررسی متون، تعریف واژه های کلیدی، اهداف، فرضیات پژوهش، طرح مطالعه، منابع و هزینه های طرح گنجانده شده است.

پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی

 

فرم های پایان نامه در حقیقت پرسشنامه هایی هستند که در مراحل مختلف معرفی، تصویب، اجراء و دفاع از پایان نامه توسط مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشکده تکمیل می گردند تا روند پایان نامه با نظم بیشتری پیش رود.

فرآیند به معنای روش ویژه انجام کار است که مراحل مختلفی را شامل می شود. تعریف مشخص فرآیندهای مرتبط با یک موضوع، منجر به اجرای سیستماتیک برنامه ها شده و نظم کاری را ایجاد می نماید.

یکی از اهداف اصلی نگارش پایان نامه، آشنا نمودن دانشجویان با نحوه نگارش صحیح و تنظیم یک گزارش علمی دقیق و درست می باشد. در این راستا، رعایت یک شیوه نامه مشخص و یکسان از جانب دانشجویان در نگارش پایان نامه در جهت حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است.

شیوه نامه نگارش وتدوین پایان نامه

 

علایق تحقیقاتی بیانگر آن دسته از حیطه های علمی است که اساتید دانشکده داروسازی در آن راستا پژوهش های خود را انجام می دهند. پیشنهاد می شود دانشجویان قبل از انتخاب موضوع پایان نامه، با علایق تحقیقاتی اساتید آشنا گردند تا بتوانند موضوع مورد علاقه خویش را با دقت بیشتری برگزینند.

 به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان محترم از مفاد مرتبط با پایان نامه تحقیقاتی در آیین نامه آموزشی دکتری حرفه ای داروسازی، فصل دوازدهم این آئین نامه که شامل مواد  70 الی 86 می باشد، در این قسمت آورده شده است .

 

ماده 70) پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي داروسازي است كه طي آن دانشجو موظف است در يـك زمينـه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

 

ماده 71) دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي مي بايست پس از گذرانـدن 140 واحـد درسـي دوره دكتـري عمومي داروسازي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويي كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند تا زمان ثبت موضوع پايان نامه، مجـاز به اخذ واحد درسي جديد نخواهد بود.

 

ماده 72) استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه، و تـصويب شـوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

تبصره 1: رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است. در موارد استثنايي با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تـوان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره 2: در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

 

ماده 73) در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجـسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

تبصره: سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي داروسازي كه به طور همزمـان توسـط هـر اسـتاد راهنمـا هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هـر سـال بـه تعـداد كـل اعـضاي هيـات علمـي دانشكده مربوطه ضرب در عدد 2 بدست مي آيد. در دانشكده هايي كه تعداد اعـضاء هيـات علمـي زيـاد اسـت و بـا فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد، هـر عـضو هيـات علمـي بـر اسـاس مرتبـه دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سـال ورودي يكـسان را بـه طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

 

ماده 74) انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

 

ماده 75) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفـاوت ولـي محتـواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد. 

تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيـق مجـدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.

 

ماده 76) هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3 نفر) پس از تاييد استاد راهنما و تـصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

 الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتواننـد انجـام بخـش مـستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.

 

ماده 77) جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود.

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دا نشكده جهـت تـصويب در شـوراي پژوهـشي دانشكده

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد.

 

ماده 78) هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:

الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري)

 ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش، اطلاعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار (نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعا ت، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار).

ز: نتايج (استفاده از آزمونهاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج)

و: بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتـايج پـژوهش بـا ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)

ه: مراجع

 

ماده 79) نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه بـر چكيـده بـه زبـان انگليـسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

 

ماده 80) هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بـر عهـده دارنـد از اعـضاي زيـر تشكيل مي شود.

1-    استاد راهنما

2-    استاد مشاور (در صورت وجود)

3-    نماينده شوراي پژوهشي دانشكده

4-    نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه

5-    يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه.

تبصره: مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تاييـد شوراي پژوهشي دانشكده، مي تواند مربي باشد. در خصوص محققـان و متخصـصان و صـاحبنظران داشـتن مـدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

 

ماده81) ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيـست صـورت مـي گيـرد و بـا توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.

  •         عالي                                         پايان نامه هاي با نمره 19 تا 20
  •          بسيار خوب                                پايان نامه هاي با نمره 17 تا 18/99
  •         خوب                                        پايان نامه هاي با نمره 14 تا 16/99
  •         غيرقابل قبول                               پايان نامه هاي با نمره كمتر از 14

تبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بـوده و يـا در يكـي از مجـلات علمـي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نماي ند. بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

 

ماده 82) كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخـرين نيمـسال تحـصيلي مـي باشـند و چنانچـه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

 

ماده83) تعداد واحدها و نمره پايان نامه هاي 1و2 دانشجويان دوره دكتـري عمـومي داروسـازي در نيمـسالي كـه واحد اخذ شده است و پايان نامه 3 در آخرين نيمـسال تحـصيلي ثبـت خواهـد شـد و دانـشجو از رعايـت حـداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

 

ماده 84) زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمـامي واحـدهاي درسـي خـود را از جملـه پايـان نامـه را گذرانده باشد (هر كدام كه موخر باشد.)

 

ماده 85) كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

 

ماده 86) يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت متبـوع جهـت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد.

اعضای کمیته پایان نامه ها

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر پرهام محمدی

استادیار فارماکولوژی

رییس شورا

2

دکتر نیما رزاقی اصل

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا

3

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

4

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

5

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا

6

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو شورا

7

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

 

تماس با امور پایان نامه:

 نشاني: اردبيـل خيابان دانشگـاه، بالاتر از درياچه شورابيـل-دانشگـاه علوم پزشكي اردبيـل- دانشکده داروسازی-اداره پژوهش-امور پایان نامه

تلفاکس: 33522435 -045

تلفن: (شماره داخلی : 111) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: thesis@pharmacy.arums.ac.ir