کارگاه

کارگاه، دوره آموزشی کاربردی با موضوع معین و با هدف مشخص می باشد که معمولا در یک گروه کوچک و در مدت زمانی کوتاه ارائه می گردد. کارگاه، معمولاً در فضای مشارکتی برگزار می شود به این مفهوم که با راهنمایی و هدایت مربی، شرکت کنندگان برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده فعالیت می کنند به طوری که در پایان کارگاه فرد با تکیه بر مهارت به دست آمده و سامان دهی اطلاعات دریافتی در کاربردی کردن معلومات توانمند شده باشد.

کارگاه های برگزار شده

عنوان ارائه دهنده زمان سطح
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری مهر ماه 1397 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری شهریور ماه 1397 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه 1397 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری شهریور ماه  1396 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه  1396 کشوری
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری شهریور ماه 1396 کشوری
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری شهریور ماه  1395 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری  شهریور ماه 1395 کشوری

داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

دکتر نیما رزاقی اصل

شهریور ماه 1395 کشوری

جستجوی پیشرفته با موتورهای جستجو

دکتر ساقی سپهری

آبان ماه 1394 دانشگاهی

داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

دکتر نیما رزاقی اصل

شهریور ماه 1394 کشوری

Power Point

دکتر نرگس شکری

خرداد ماه 1394 دانشگاهی

EndNote

دکتر آمنه اسلام پرست

اردیبهشت ماه 1394

دانشگاهی

Chem Draw (دوبعدی / سه بعدی) در دو نوبت

دکتر نیما رزاقی اصل

علی سراج یعقوبی و بهزاد فرهنگی

فروردین ماه 1394

اردیبهشت ماه 1394

دانشگاهی
روش تحقیق دکتر شهاب بهلولی

فروردین ماه 1394

دانشگاهی
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل

مهر ماه 1393

کشوری
جستجوی ساده و پیشرفته با موتورهای جستجوی عمومی صغری گلمغانی

شهریور ماه 1393

دانشگاهی
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه 1393 کشوری
ChemDraw دکتر نیما رزاقی اصل اسفند ماه 1392 /
فروردین ماه 1393
دانشگاهی
روش تحقیق و پروپوزال نویسی در داروسازی دکتر شهاب بهلولی مهر ماه 1392 دانشگاهی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی و داروسازی دکتر شهاب بهلولی

مهر ماه 1392

دانشگاهی
جستجوی ساده و پیشرفته با موتورهای جستجوی عمومی دکتر شهاب بهلولی

مهر ماه 1392

دانشگاهی