مدیریت و کارکنان

 •  رئیس: دکتر پریسا علی نژاد
 • مسئول فنی: دکتر ابراهیم عبادی
 • تکنسین های فنی:1. پوران اعیادی
  2. مهسا دیده بان
  3. سمانه محمدزاده
  4. سیما منزلی
  5. سمیه ودادی
 • خدمات: حسین مدرسی