مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محبوبه افلاکی

تحصیلات

کارشناس بهداشت عمومی

سمت

کارشناس امور پایان نامه ها 

نشانی الکترونیکی

thesis@pharmacy.arums.ac.ir

شماره تلفن

(140) 37-39 224 335 045

 

 

 

 

 

 

 


اهم شرح وظایف

1. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص امور مربوط به پایان نامه
2. بررسی مداوم فرآیندها، آیین نامه ها و فرم های مرتبط با امور پایان نامه ها و انجام اصلاحات در صورت نیاز با هماهنگی معاونت پژوهشی
3. دبیری جلسات مربوط به کمیته پایان نامه ها
4.  بررسی اولیه پروپوزال های دانشجویی و آماده نمودن آنها جهت طرح در کمیته پایان نامه ها
5. پیگیری مراحل داوری پروپوزال پایان نامه های دانشجویی
6. هماهنگی برگزاری جلسات گزارش پیشرفت و دفاعیه دانشجویان
7.  پیگیری ارائه منظم گزارشات مربوط به پیشرفت پایان نامه های دانشجویی
8.  بررسی نگارش پایان نامه ها (محتوا و ضمائم) از نظر مطابقت با آیین نامه های مصوب
9.  جمع بندی نمرات دفاعیه دانشجویان و تائید نهایی پایان نامه های صحافی شده

                                                      (به روزرسانی: اردیبهشت 1398)